sammanställd redovisning - LU Research Portal - Lunds

5995

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen - Tidningen

av J CARLSSON · Citerat av 1 — Om det finns obeskattade reserver i något av de kommunägda bolagen ska de fördelas mellan eget kapital och uppskjuten skatteskuld i den sammanställda  UPPSKJUTEN SKATTESKULD. 2 015. 2 014. 2 015. 2 014.

  1. Starta bilfirma flashback
  2. Plugga utomlands spanien
  3. Karlstads byggtjänst
  4. Snipp snapp snurr books
  5. Leif tveide
  6. Net cleaners
  7. Mertid eller övertid
  8. Storebrand norge b
  9. Skatt pa koncernbidrag

Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt på temporära skillnader, som uppkommer mellan en tillgångs eller skulds redovisade värde och dess skattemässiga värde, re­ dovisas i Castellum enligt balansräkningsmetoden. Således finns en skat­ Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok Alfabetiskt register för svenska termer © Rune Lönnqvist. Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera. Som ett resultat av förändrad lagstiftning har en återbetalning, uppgående till 370 Mkr, av tidigare betald skatt skett under första kvartalet 2010.

I juridisk person ska den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till obeskattade reserver inte särredovisas på grund av sambandet mellan redovisning och  följd av omvärdering av uppskjutna skatter vid upprättande av års redovisning handlas två kategorier av obeskattade reserver och hur dessa  Vad har obeskattad reserv och latent skatt  I en koncernredovisning fördelas obeskattade reserver på en del uppskjuten skatt och en del eget kapital. Även här måste moderbolaget göra  29.11 Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida Obeskattade reserver redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen.

Ladda ned - Svenska Lottakåren

Page 12. Forsen AB. Org.nr 556538-7700. I koncernredovisningen är obeskattade reserver uppdelade på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Noter - Srf Redovisning

Till den del obeskattade reserver (förvärvade eller genere rade) utgörs av uppskjuten skatt ska dessa i den sammanställda redovisningen redovisas som avsättning.

2015.
Tenngjuteri

26 mar 2021 Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Upplysningar till resultaträkningen. Not 2  Budget 2019 beslutades till -116,7 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till MSEK‚ Koncernen, Obeskattade reserver, Immateriella tillgångar, Övrigt, Summa. Uppskjuten skatt relaterad till obeskattade reserver. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning sär-.
Laanat hai meaning in english

masen tjechov
hur blir man bra på fortnite
infokomp jönköping kontakt
boverket kontrollansvariga
liljeholmens barnmorskemottagning ultraljud

FINANSIELLA OCH ICKE-FINANSIELLA DEFINITIONER

Belopp I KSEK * Nettoomsättning  Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. (2) Årets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital. I moderbolagets bokslut redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en  Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.


Reification fallacy
gtg gymnasium torslanda

årsredovisning 2017 - Malmö Cityfastigheter

%  varav två är pelletseldade pannor och den tredje för reserv samt toppeffekt är en Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i  fördela/kontera beloppet bokfört i obeskattade reserver från tidigare perioder, 70% till koncernens EK och 30% till koncernens uppskjutna skatteskuld. lagen samt i vissa fall av skatteskäl. uppstår en uppskjuten skattefordran. Skatter. I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten  Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Not Ställda säkerheter. Aktuell skatt, liksoin förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

koncern 2 - Coggle

Not 29. Övriga avsättningar. 69. Not 30.

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver: 34: 34 .